องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค อ ชนแดน จเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ อบตลาดแค

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน… กิจกรรมการทำนาแบบโยนเกล้าเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะครูและนักเรียน ทำนาแบบโยนเกล้า… กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ…

อบรมบุคคลากรตามหลักสูตรผู้สอนฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมบุคคลากรตามหลักสูตรผู้สอนงานคนพิการ… กิจกรรมค่ายพุทธบุตรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรและโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน… กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร คืนคนดีสู่ห้องเรียน… กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2562… เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้มมูลนิธิ เมเจอร์แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์…

กศจเพชรบูรณ์ครูผู้ช่วย2561

อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา… กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวย คณะครู และนักเรียน ร่วมใจปลูกป่า ทำดีเพื่อพ่อ… พิธีมอบสิ่งของพระราชทานรองฯ วนิดา จิตรอาษา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์… ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล… ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ 2560รองฯ วนิดา จิตรอาษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร…

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ… โครงการหนาวนี้เพื่อน้องรองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์…. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย…

กิจกรรมวันสุนทรภู่ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม… กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.. กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชารองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา… อบรมพัฒนาสื่อการสอน PowerPointผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมพัฒนาสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม PowerPoint… ประชุมผู้ปกครอง 2562ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม… กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน…

อบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมยศ ประมูลศิลป์… กิจกรรมวันครู ประจำปี 2560ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์… กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้…

ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ และคณะครู ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล… กิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดีผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายความจงรักภักดี… จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำ ไข่ไก่สด และผลิตภัณฑ์นักเรียนไปจำหน่าย… งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์…

โครงการโรงเรียนคุณธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม… ร่วมสืบสานประเพณีไทยโรงเรียน​โสต​ศึกษา​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ จัดกิจกรรม​ร่วมสืบสานประเพณีไทย​ เนื่องในวันสงกรานต์​ 2562​… ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน จั&…

กศจเพชรบูรณ์ครูผู้ช่วย2561

กิจกรรมเกี่ยวข้าวผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันเกี่ยวข้าว… ต้อนรับคณะครูรองฯ วนิดา จิตรอาษ รองฯ วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล… รายการสวยเป๊ะเวอร์ “ฟาร์มโสต”โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกข่าว รายการสวยเป๊ะเวอร์ “ฟาร์มโสต” เดินตามรอยปรัชญาพอเพียงของพ่อ… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานูกูล ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้…

พิธีไหว้ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ… ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรน์ฟาร์มโสตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลิตภัณฑ์ของแบรน์ฟาร์มโสตไปจำหน่าย… นำเสนองานอาชีพนักเรียนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน นำเสนองานลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ… งานวันคนพิการสากล 2560รองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล… กิจกรรมค่ายวิชาการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ โดยมีนางวนิดา จิตรอาษา กล่าวรายงาน…

อบรม IEP และ IIPโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล … อบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน… ทัศนศึกษา​ อนุบาล-ป.1-6​โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา​ ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา​ ป.1-6​…

มุทิตาจิต รปค.57 เพชรบูรณ์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมงานมุทิตาจิต สศศ.กลุ่ม 5… ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน… ออกบูธจำหน่ายงานฝีมือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายงานฝีมือนักเรียน ณ makro สาขาเพชรบูรณ์…

โครงการส่งสริมความเป็นเลิศผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลห์ และศิลปะ… ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ์…

ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม งานอาชีพรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม งานอาชีพ… ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษารองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปทัศนศึกษา อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง พิพิธภัณฑ์หล่มสัก… ร่วมโครงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเด็กพิการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเด็กพิการ… แสดงความยินดีกับคณะครแสดงความยินดีกับคณะครู ทุกท่านที่เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตร ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น…

ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมงผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ “คุยโขมงบ่าย three โมง”… กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการเปิดบ้านการเรียนรู้… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯ วนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก… ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ sixty nine…

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2562โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ… พิธีถวายเครื่องราชสักการะผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ… กิจกรรมดำนาข้าวโรงเรียนรองฯวนิดา จิตรอาษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมดำนาข้าว เพื่อเรียนรู้วิถีชาวนา… กิจกรรมแห่เทียนพรรษาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแห่เทียนพรรษา… 2566 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรี#… ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ช่าวช่อง TaiPBSโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด ออกข่าว “ช่อง TaiPBS” เพื่อประชาสัมพันธ์ “สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กพิการ…

ทัศนศึกษาบึงฉวากจ.สุพรรณบุรีคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี… รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ผอ.นายประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่”… รับบริการตัดผมนักเรียนอ.สุวรรณ วิทยาลัยสารช่างเพชรบูรณ์ ให้บริการตัดผมนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์… กิจกรรมแห่เทียนพรรษาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เดินขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวัน… ค่ายพัฒนาเยาวชนรองฯ วนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ต้อนรับคณะธนาคารออมสินและกรมคุมประพฤติ … ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง…

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯรองฯวนิดา จิตรอาษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10… อบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและ… คุณ วนิดา อินทร์ไข คุณ สุธิดา ทองใบ คุณ นันท์นภัช แก้วบ่อไทย และคณะ ได้นำราดหน้า ผัดหมี่แดง ไกศกรีม และขนมมาเลี้ยง… ต้อนรับ CEO เครือเซ็นทรัลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองฯวนิดา จิตรอาษา ต้อนรับคณะ CEO เครือเซ็นทรัล เยี่ยมชม “ฟาร์มโสต”… ปล่อยพันธุ์กบผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ “ปล่อยพันธุ์กบ” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด…

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปี2563รองฯวนิดา จิตรอาษา นำเรียนทัศน์ศึกษา วัดธรรมยาน และไร่กำนันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับชั้น… กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตนต้นและตอนปลายไปทัศนศึกษา… วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ… รับโล่รางวัลครูต้นแบบผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู รับโล่รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินยอดเยี่ยม จำนวน 5 ราย…

ทัศนศึกษามัธยมศึกษา 2560รองฯวนิดา จิตรอาษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเมืองจำลอง… กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต นายสมยศ ประมูลศิลป์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก… กิจกรรมหล่อเทียนพรรษารองฯวนิดา จิตรอาษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมหล่อเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา… อบรมลดความเสี่ยงจาภัยพิบัติผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจาภัยพิบัติ…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา… พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ… นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิ&#… นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปร… ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยฯ และประชุมผู้ปกครองผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ยืนสงบนิ่งและมอบโบว์ไว้อาลัยให้กับ…

กศจเพชรบูรณ์ครูผู้ช่วย2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน’60ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงแนวทาง นโยบายการบริหารโรงเรียน… กิจกรรมทำนาแบบโยนกล้าผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำนาแบบโยนกล้า เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก… อบรมการดูแลสุขภาพเด็กพิการและสตรีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรมการดูแลสุขภาพเด็กพิการและสตรี… ร่วมกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัฒฑ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนออกบูธ “โชห่วยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต”…

ต้อนรับคณะนายร้อย จปร.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะนายร้อย จปร. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฯรองฯ วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ… กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์… กิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง… ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2560ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล…

กีฬาภายใน ประจำปี 2559ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาภายใน “กีฬาคนพิการภายใน ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 16″… รับมอบทุนการศึกษารองฯ วนิดา จิตรอาษา นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค… กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับรายการแรลลี่ท่องเที่ยว “The Road to… เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่กลางใจเมือง “ท่องวิถี ๔ มรดกโลก” เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง… เริ่มมีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพเกิดขึ้นหลังจากโรคห่า (อหิวาตกโรค) และฝีดาษระบาดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.

ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษานอกระบบผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับคณะศูนย์การศึกษานอกระบบ… โครงการสร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา… กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม/ค่ายพุทธบุตรผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม/ค่ายพุทธบุตร… ต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สศศ.ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ… กิจกรรมวันวชิราวุธผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน ณ โรงเรียน… กิจกรรมวันเอดส์โลกผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ โรงเรียน…

ประชาสัมพันธ์ เพชรบูรณ์ทีวีออนไลน์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด ออกข่าว “เพชรบชูรณ์ทีวีออนไลน์” เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน… ต้อนรับผู้บริหารและคณะผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ต้อนรับผู้บริหารและคณะ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ… งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเชพรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองฯวนิดา จิตรอาษา รองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย และคณะครู ต้อนรับคณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ จากโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก… ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มผอ.นายประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ณ ห้องประชุมฯ… อบรมเชิงปฏิบัติการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ…

สพป.อุดรธานี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 15 อัตรา สมัคร19-25มิ.ย. ได้นำมาจากตำบลแม่จิว อำเภอปุ้นเชียง เกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาถวายไว้ที่ศาลเจ้าเทพารักษ์ เพื่อเป็นระฆังประจำศาล ประมาณปี พ.ศ. ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ออกนิเทศ ติดตามผลการบริหารจั… ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ….

ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการใหม่ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการ… กรมการค้าภายใน สนับสนุนเกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย จัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้… ส.ป.ก.อบรมการสร้างฝายชะลอน้ำ จ.เพชรบูรณ์ มุ่งเป้าอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ…

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ นำคณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก… ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการอาหารนมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะตรวจติดตาม… ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน… อบรมโครงการสิทธิสตรีฯรองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อปัองกัน… อบรมการจัดการขยะผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการขยะ เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันรณรงค์ลดขยะมูลฝอย… ต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ (ผอ.สศศ.)ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนัก…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562ดร.เปรื้อง จันดา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562​… พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ สศศ.กลุ่ม 5​… อบรมการจัดการเรียนการสอนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning… อบรมแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานเปิดอบรมแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะการดำรงชีวิต… กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรองฯ วนิดา จิตรอาษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ… รับมอบธนาคารโรงเรียนผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ รับมอบธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์…

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ลุยฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ย้ำ… “ประวิตร” ลงพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ สั่งฝ่ายมั่นคงทำงานเชิงรุกป้องกันปราบปรามยาเสพติด-ผู้มีอิทธิพล-หนี้นอ… การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ…